"Op aarde zoals het in de hemel is!"

20190324 Bidden in tongen Dl1

Dit is een fantastisch onderwerp, over een fantastisch wapen dat God ons gegeven heeft. Een wapen wat de meeste Christenen niet of nauwelijks gebruiken. Dat rooft ons van veel doorbraken, overwinningen, bescherming en eenheid. Luister maar eens naar dit opbouwende woord.

Hier zijn de notities trouwens (telegramstijl, voor eigen gebruik, uitleg in de MP3)

PR. TONGENTAAL

 • Voorzegging van Jezus in Markus 16:17 

Mark 16:17 (NBG1951)17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

KENMERKEN

 1. Het is een bovennatuurlijk TEKEN
 2. Het hoort bij ELKE gelovige
 • De onlosmakelijke connectie tussen HG EN zijn gebedstaal — glōssa lalèiō

Acts 2:3-4 (NBG1951)

3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

KENMERKEN:

Weer kenmerk 2: ALLEN!!!!

 1. Door vervullIng met de HG. 
 2. De Geest geeft de uitspraak
 • Je spreekt er voornamelijk mee tot God, geheimenissen, dus overwegend onbekend aan mensen.

1 Corinthians 14:2 (NBG1951)

2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

KENMERK:

 1. Je spreekt tot God geheimenissen

WAAROM IN TONGEN?

 1. Je bouwt jezelf op

1 Corinthians 14:4 (NBG1951)

“4 Wie in een tong spreekt, sticht (bouwt) zichzelf op….” Zie ook Judas 20

“Maar u geliefden bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof door te bidden in de Heilige geest (Tongen).” HSV aangevuld met NKJV en andere engelse vertalingen, incl het Grieks.

Maar in de gemeente, als je vóór staat, of je gaat staan en ieder luistert:

1 Corinthians 14:12 (NBG1951)

“12 Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. 13 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen.”

Over het algemeen wordt hier heel moeilijk over gedaan…. maar het is vooral een kwestie van een zekere orde.

 1. Het is volmaakt gebed en aanbidding en zegening

1 Corinthians 14:14 (NBG1951)

“14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. 15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.”  16 “….gij een zegen uitspreekt met uw geest,”

3/4. Wapen om mee te strijden voor anderen en voor jezelf.

Ephesians 6:18 (HSV)

“18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking [aanhoudend gebed] bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking [aanhoudend gebed] voor alle heiligen.”

Ephesians 6:18 (NBG1951)

“18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”

 1. Om stand te kunnen houden tegen verleidingen van de duivel.

Ephesians 6:11 (NBG1951)

“11 Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel;”

Wij hebben te maken met de geestelijke wereld die ons wil kapotmaken. Vecht dan met geestelijke wapens. 

Ephesians 6:13 (NBG1951)

“13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”

 1. Het is het Woord van God, het wordt altijd verhoord.

Hebrews 4:12 (HSV)

“12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

 1. Het brengt duidelijkheid in verwarring, verblinding.

Zelfde tekst.

 1. Het brengt helderheid in wat van de geest en van de ziel is. Het brengt orde. 

Zelfde tekst. 

 1. Bidden in tongen opent voor ons de geestelijke wereld van Gods Koninkrijk.

Tongentaal is een wonder. Handelingen 2. 

Het opent voor ons op uitermate simpele wijze de wonderen wereld van God.

UIT MIJN EIGEN ERVARING

 1. Brengt blijdschap.
 2. Helpt me strijden
 3. Geeft gezondheid.
 4. enzovoorts, wordt aangevuld in Dl2 met veel getuigenissen

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: