Ontdek hieronder Paul’s volledige blog

Vrede en rust in de gevangenis !

Handelingen 16:25-26 (HSV) "En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. 26 En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk...

read more

Een groot zaad in de kleine momenten

'Zaai een groot zaad in de kleine momenten', hoorde ik mezelf afgelopen zondag zeggen in de dienst. Jezus spreekt over een mosterdzaad, dat het kleinste zaad is. Maar hij zegt daarbij dat dat kleinste zaad, de grootste potentie heeft, de grootste mogelijkheden tot...

read more

God verandert het in iets goeds

Jozef, de trouwe man van God. Jacob's lievelingszoon, die ondanks al zijn lijden en de verwerping door zijn tien broers, en ondanks zijn slaven leven in Egypte, God trouw bleef. In karakter en geloof bleef hij wandelen om God in alles goed te vertegenwoordigen en te...

read more

Genezing bedienen is doen wat Jezus gezegd heeft

We hebben in Genk een school gehad met 12 discipelen en w hebben een paar heel bemoedigende getuigenissen voor je. Ze zijn juist zo bemoedigend omdat het getuigenissen zijn van gelovigen die simpelweg doen wat Jezus gezegd heeft te doen: "Ga, verkondig het evangelie...

read more

Bekering is noodzakelijk

Hoeveel wordt er nog gesproken over bekering? Bekering is noodzakelijk voor de ongelovigen die hun leven aan Jezus willen geven. Bekeren is een verandering van denken over zonde, en over gerechtigheid die Jezus aanbiedt. Bekeren is ook je dan vervolgens omdraaien en...

read more

Looft de Heer

Vind jij het soms een uitdaging om, als je alleen bent, God te prijzen, te eren, de prachtige eigenschappen van zijn karakter te benoemen? Want rond om ons heen schreeuwt alles voortdurend om aandacht. Los nog van alle (extra) afleidingen die we zelf kiezen. Het boek...

read more

Houd goede moed

Laat je niet gek maken! Laat je niets wijsmaken en geloof niet die gedachten die je aanklagen en proberen te laten geloven dat het niet veel voorstelt wat je doet. In Galaten 6 moedigt Paulus je aan om te volharden in het goeddoen, omdat je op Gods tijd vrucht zult...

read more

Een moeilijke weg? oei!

De tekst op mijn telefoon vandaag is Mattheus 7:13-14 (HSV) "Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 (HSV) maar de poort is nauw en de weg is smal (moeilijk)...

read more

Hemelvaart

We kunnen ons niet voorstellen wat de opwinding moet zijn geweest voor Jezus, toen de dag aangebrak dat hij op wonderlijke manier naar de Vader terugging. Ruim 33 jaar had hij als Mens volmaakt op aarde geleefd en heeft hij op een andere manier een relatie met de...

read more

De gezondheid van ons hart, onze ziel! 

3 Johannes 1:2 (HSV) "Geliefde, ik bid dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat." Ian Rossol (VK) komt dit weekend naar Genk om juist te bedienen in dit gebied: de gezondheid van ons hart, onze ziel! Veel lichamelijke aandoeningen...

read more

Hij leidt me waar het Hem behaagt.

De lente is er weer. De 21e brak het aan. Feest. Niet omdat het lente was, maar gewoon om het hoofdstuk van Spreuken te lezen van die bepaalde datum, sloeg ik hoofdstuk 21 op. Het eerste vers heeft heel veel jaren geleden diepe impact gemaakt. Het was een erg woelige,...

read more

Wat gelooft jouw tong?

Wat gelooft jouw tong? Dat is ook de titel van hoofdstuk 22 van mijn boek 'Ga, Verkondig en Genees'. We hebben de laatste twee zondagen gesproken over de kracht van onze woorden, zowel de negatieve als de positieve woorden. Aan hoe iemand spreekt kun je vaak horen wat...

read more

Open deur…

Openbaring 3:7 (HSV) "Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend." Ik hoorde een bekende spreker zeggen: 'Kijk uit voor Misleiding,...

read more

God is eeuwig goed!

Nahum 1:7 (HSV) "De HEERE is goed,Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen (nkjv: die op Hem vertrouwen)." God is absoluut, eeuwig goed.  God is. Eeuwig, zonder begin, zonder einde. Hij is eeuwig goed. Wij leven...

read more

Wat te doen tot Jezus’ terugkeert?

Ik vroeg apostel Seth een paar weken geleden naar zijn inzicht over de eindtijd gebeurtenissen. Zijn antwoord was: "wat de Bijbel fluistert, moeten wij niet uitroepen". Sommigen laten het lijken alsof alles zo glashelder is over de eindtijd. Maar waarom zijn dan op...

read more

Transformatie begint bij jezelf

  Ik ben Exodus aan het lezen. Het verbaast me telkens weer hoe makkelijk het volk elke keer terug verlangde naar de vleespotten in Egypte. Ze waren gewillig en bereid om terug te gaan naar de slavernij, gewoon vanwege het gemak dat er daar voor hen gezorgd werd...

read more

Jezus is alles, alles wat je nodig hebt

  De tekst in Jeremia 29:11 wordt vaak aangehaald. De gedachten die God over ons heeft: vrede, niet onheil, hoop, toekomst. Hij spreekt hier niet alleen over een gevoel of staat van welzijn. Hij geeft hier een verklaring waarom dit jouw en mijn deel is. Jouw...

read more

Wat voor een kracht ligt er in het Woord van God!!

  Eerst even inhaken op het onderwerp 'het Woord van God', van vorige week en ook afgelopen zondag. Pasgeleden las ik 2 Kronieken 17:9-11 (HSV) "Zij (Levieten en priesters) gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden...

read more

Lees alsjeblieft het woord!

Kerntekst: Hebreeën 4:12 Vorige week (en daarvoor ook al) spraken we over aanbidding dat zich uit door je te verblijden in God en God in alles te danken. Dat dit de wil is van God voor ons, in Jezus Christus. Dit zal een bijzonder belangrijke sleutel blijken te zijn...

read more

Om de vreugde die voor ons ligt

Blijf bij jezelf aandringen om God eer te geven, te aanbidden. Vraag nederig de hulp van (de) Heilige Geest. Als je het vuur mist of de motivatie, vraag de Heilige Geest je te helpen. Vanuit Psalm 16 zien we ook dat als we in Gods aanwezigheid komen, vreugde begint op...

read more

God aanbidden

Ik ervaar de aanvuring van Heilige Geest, al weken, om heel bewust en regelmatig, dagelijks God te aanbidden. De tekst die ik me telkens voor ogen houd heb ik de laatste maanden al vaker genoemd. Uit 1 Thes. 5. "Verblijdt je altijd, bidt voortdurend, dankt onder (in)...

read more

Vergeef!

  Jacob, de aartsvader, heeft zo'n 23 jaar geleefd in de veronderstelling dat zijn lievelingszoon Jozef dood was. Verscheurd door een wild dier. Dat hadden 10 van zijn andere zonen hem wijsgemaakt. In werkelijkheid hadden zij Jozef namelijk verkocht aan...

read more

Wat mag het je kosten?

  Afgelopen week sprak ik spontaan, door de Heilige Geest, een andere boodschap dan voorbereid. De titel was 'Wat mag het je kosten'. De boodschap vertrekt vanuit de gebeurtenis in de tempel, waar een weduwe haar paar laatste centen offert aan God. En Jezus ziet...

read more

Bid voor je land

  Vorige week is een plan gelanceerd in België, op het Woord dat God heeft gesproken: 24-7Belgium Kettinggebed Kerken Er is wereldwijd een dringende oproep gedaan aan de landen, dat de Christenen bidden, met als meest dringende punt: deëscalatie van de oorlog. De...

read more

Roep Hem aan

      Psalm 26:8 (HSV) "HEERE, ik heb lief het huis waar U woont en de tabernakel, de woonplaats van Uw heerlijkheid." Deze week liep ik rond in de zaal en las hardop een aantal psalmen als gebed naar de Heer. Ik kwam daarbij op dit vers. Onmiddellijk...

read more

Wij, engelen, en de klank van Gods stem

  God schiep engelen. De eerste engelen die we zien in de Bijbel zijn de cherubs in Genesis 3. Deze engelen zijn altijd daar waar God zijn woning heeft. God heeft ook engelen geschapen om de mensen die de redding van God hebben ontvangen, te dienen (Hebr. 1:14)....

read more

Blijf alert, verslap niet!

  Als je gevast hebt, wat doe je dan de dag dat het vasten eindigt? Niet alleen gewoon wat eten, maar vaak is dat dan van alles eten. De schade inhalen lijkt het wel. Tenminste, dat merk ik zelf:-) Of je hebt een paar weken hard gewerkt, gedisciplineerd geleefd,...

read more

Jezus houdt van de mens, haat de zonde, gaf zijn leven!

  De wereld spreekt van verdraagzaamheid en verdraagzaam zijn. Deels is dat een goede boodschap in een maatschappij waren meningen en mensen tegen elkaar worden opgezet. Maar de werkelijke boodschap achter verdraagzaamheid is al jaren, en dat spitst zich nu toe,...

read more

Hoop die ons moed geeft

  Koning Hizkia - wat een koning was hij! Hij bracht opwekking in Juda: terugkeer naar God, herstel van de aanbidding van God en de offers. Het land werd gereinigd van afgoderij en de steden versterkt. Overmachtige vijanden werden verslagen door toedoen van...

read more

Gods bovennatuurlijke boek

  Ik ben zelf nog steeds aan het nadenken over, mediteren op het woord van afgelopen zondag. De Bijbel is het Identiteitsbewijs van Jezus Christus. Dit Boek is geschreven in een tijdsbestek van ongeveer 1447 voor Christus tot ca. 80 na Christus. Mozes schreef...

read more

De God van de Hoop

  Vandeweek las ik deze tekst: Romeinen 15:13 (HSV) "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." Onze Vader is de God van de hoop. Hoop is de kracht...

read more

Waarheid vs emotie

  Er is een verschil tussen waarheid en wat wij voor waar aannemen. Jezus is de Waarheid, de Heilige Geest is de Geest van de waarheid en het Woord is waarheid. Pijn, trauma's, gebeurtenissen, emoties hebben een 'mond' en 'spreken' in ons. Gedachten, conclusies,...

read more

We hebben moed nodig!

  We hebben moed nodig. Moed betekent niet dat je geen angst hebt. Het betekent dat je weigert om de angst je te laten tegenhouden. Omdat de meeste mensen wel een zeker angst ervaren, bijvoorbeeld om te spreken, om voor iemand te bidden, om een bediening in...

read more

Elke morgen weer nieuw

  Klaagliederen 3:22-23 "Het is de goedertierenheid (liefdevolle goedheid) van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!" Te midden van grote ellende schrijft Jeremia dit. Juda...

read more

God doet iets nieuws, maar zien wij het ook?

  Aan elke bevalling gaan weeën vooraf. En daaraan vooraf gaat de conceptie en de daarop volgende, voor een tijd onzichtbare, groei van het kind. 'Ik doe iets nieuws, zegt God, nu schiet het op, zie je het niet? Kijk dan! Zie je het niet?' (vrije weergave van de...

read more

Laten we ons overgeven aan God.

  Israel had God ernstig beledigd in Exodus 32 door een gouden kalf te maken en daaraan te gaan offeren. Simpel om daar nu 3500 jaar later naar te kijken en te wijzen met onze vingers ('laat dat na', zegt een schrijver). Het klopt dat het wel heel openlijk en...

read more

Wees blij!

  God is uitbundig goed. Ik moedig je aan hem te blijven prijzen en te blijven danken voor al zijn goedheid en genade. Ik werd deze week bemoedigd door deze Psalmen: Psalms 4 (HSV) "8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren...

read more

We mogen niet vergeten wie we zijn!

  Afgelopen zondag spraken we over de discipelen en hoe makkelijk het bij hun was om te vergeten wat Jezus gedaan had. Jezus had twee keer, duizenden gevoed met slechts een paar broden en vissen, en de discipelen hadden erbij geholpen. Jezus betrok ze bij het...

read more

Heb uw naaste lief als uzelf

  De afgelopen weken zijn er verschillende jonge mensen tot geloof gekomen. Met hun is nu de taak van discipelen begonnen! Laten we nooit uit het oog verliezen dat het God gaat om mensen!! God is een God van liefde. Zijn hart is gepassioneerd om het verlorene te...

read more

Sluit geen verbond met de duivel – Halloween

  Mocht u overwegen Halloween te vieren of zijdelings mee te doen door die leuke Pompoenen te versieren, of wellicht uw kinderen langs de deur te laten gaan of te verkleden; mag ik u aan het denken zetten?  🙂 Dit is wat de inmiddels overleden Anton LaVey, de...

read more

‘Maar de Heilige Geest die in mij is, die kan het wel.’

  Zoals je denkt over jezelf, zo ga je je gedragen. Immers je aanvaardt dat datgene wat je over jezelf denkt waar is! De dingen die je voor jezelf voor waar aanneemt zijn de bakens, de standaarden waarnaar je leeft. Als je denkt dat je niet voor een groep mensen...

read more

‘God is altijd goed en trouw’.

  Een aantal teksten hebben me beziggehouden tijdens de vakantie. Eén daarvan is de tekst in Jacobus 1:17 (HSV) "Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader van de lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van...

read more

De Hemel in Psalm 23

  Toen ik eens door een moeilijke tijd ging bracht God mij bij Psalm 23 en zei mij dat die Psalm (ook) over de Hemel ging. Ik heb de Psalm helemaal doorgespit, betekenissen van de Hebreeuwse woorden opgezocht, de context van de Bijbel gebruikt. Psalm 23 spreekt...

read more

Radicale liefde vraagt om een radicaal antwoord

  Een poosje geleden hoorde ik mezelf in een preek zeggen: "radicale liefde vraagt om een radicaal antwoord", verwijzend naar het liefdesoffer van Jezus' leven voor onze zonde, ziekte en ellende. Alleen door je leven voor hem open te stellen en aan hem te geven,...

read more

De rechtvaardige Vader – Dl2

Joh. 17:25-26 (HSV) "Rechtvaardige Vader, ... 26 ... Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij heeft liefgehad, in hen is, en Ik in hen." Het blijft me bezighouden deze tekst! Waar de nadruk door mensen vaak (gevoelsmatig)...

read more

Een liefdevolle en rechtvaardige Vader

Joh. 17:25-26 (HSV) "Rechtvaardige Vader, ... 26 ... Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij heeft liefgehad, in hen is, en Ik in hen." De Naam van de Rechtvaardige Vader verkondigen, noemen, verklaren aan al de...

read more

Van heerlijkheid tot heerlijkheid

De Heerlijkheid van God. Heerlijkheid is Gods goedheid, en die goedheid uit zich in al Gods handelen en spreken. Het leidt tot genezingen, bevrijdingen, reddingen, herstel van traumas, verandering van steden, enz.. 2 Corinthen 3:18 – “Wij allen nu, die met onbedekt...

read more

Achter Jezus aangaan of Hem volgen?

Geregeld moet ik glimlachen als ik Petrus bezig zie. In Markus 8 lezen we dat Petrus een hemels antwoord geeft op de vraag van Jezus, wie de discipelen denken dat hij is: "U bent de Christus, (de Zoon van de levende God - Math. 16:13-20)".  Vervolgens vertelt Jezus de...

read more

God is groter

Wat voor toestanden er ook zijn in de wereld, God is groter. Hoezeer de duivel ook rond gaat als een briesende leeuw, God is groter. Wat voor schade de crisis ook aanricht (en die is groot), God is groter. De politiek heeft geen oplossing. Geld lost het niet op, in...

read more

Wat mag het kosten

Zacheüs Je kent zijn verhaal wel (Lukas 19). Hij was het hoofd van belastinginners die werkten met en voor de bezetter, de Romeinen. Daarnaast waren deze mensen nog eens extra gehaat omdat ze hun positie en bescherming misbruikten om hun volksgenoten af te zetten....

read more

Kerst, blijdschap, opwekking is het Plan

De afgelopen maanden hebben we veel gesproken op de Stream over Gods plannen.  Een tekst die veel aangehaald wordt uit Jesaja 60:1 is: "Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister (heerlijkheid) van de HEER." (NBV) Maar het hoofdstuk gaat...

read more

De kracht van je woorden

Ik hoorde Kris Vallotton eens vertellen dat hij een droom had van een gevecht tussen twee legers, waarin hij verzeild was geraakt. Zijn zoon Jason was erbij in die gevechten. Het waren gevechten met zwaarden, en Kris kon zijn zwaard nergens vinden. Hij riep naar zijn...

read more

Kerst, het wonder van transformatie

Deze week kregen we supernieuws. Het is de tijd ook van 'Goed Nieuws', zoals dat het hele jaar door mag. JP (van onze kerk familie) werd begin dit jaar gediagnosticeerd met een agressieve hersentumor. De dokter verzuimde daarbij niet te vermelden dat het een jaar,...

read more

Halloween: vloek of zegen?

'Stop de vloek van Halloween, zegen België/Nederland'. Wanneer heeft u voor het laatst mensen vrijwillig in uw huis uitgenodigd, zodat ze je huis en gezin konden vervloeken? Wanneer heeft u voor het laatst uw deur 's nachts open laten staan, zodat slechtwillenden...

read more

Bijbelse genezing: naar geest, ziel, lichaam en meer

De Bijbel spreekt heel duidelijk over genezing als iets dat God wil geven voor je lichaam, ziel (emoties) en geest (redding), relaties, je leven, enz. Dat omvat dus ook bevrijding van bindingen en verslavingen, en bevrijding van geesten. (Voordat u zegt dat dit...

read more

Wat ziet God?

Zonder teveel te verklappen over a.s. zondag: Annick en ik zagen een film deze week: 'All Saints'. Het speelt zich af ergens in de VS, in een Episcopale kerk die gesloten gaan worden. Er komt een nieuwe pastor die het verkoop proces en de opheffing van de kerk moet...

read more

Transformatie door Jezus en de HG

2 Corinthen 3:18 - "Wij allen nu, die met onbedekt aangezicht [omdat we Jezus hebben aangenomen] de heerlijkheid van de Heer [Jezus] als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld [van Jezus], van heerlijkheid tot heerlijkheid,...

read more

Vrouwen en moeders

Het is zondag moederdag. Vrouwen! Eén van de veranderingen die we, ook in de Christelijke wereld, weer actueel zien worden is 'vrouwen in de bediening'. En dan bedoel ik niet alleen vrouwen die spreken, pastor zijn of Bijbelstudie geven. Ik bedoel een algemene houding...

read more

Annick schrijft:

'We are on the verge of a break through' (Wij staan op het punt van een doorbraak) 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ tja... Engels en Nederlands wisselen elkaar nogal eens af bij mij.  Nagenietend van een heerlijk relaxte dag sprak God tot mijn hart.  We zijn er een...

read more

Wonderen zijn noodzakelijk in het geloof

Heb je de Bijbel wel eens goed doorgelezen, en bestudeerd wat voor wonderen er allemaal in staan? Nee? Moet je eens doen! Ja? En, wat vind je ervan? Geloof je dat het echt gebeurd is? Nee? Wel, dan heb je weinig reden om te blijven geloven in God, want dan zul je ook...

read more

God is altijd goed

Geregeld hoor ik reacties of vragen over de God van het Oude Testament (alsof dat een andere God is dan van het Nieuwe Testament). Het beeld dat we hebben van God, bepaalt sterk hoe we de Bijbelverhalen ontvangen. Heb ik het beeld van een straffende, boze God, die...

read more

Kracht van Worship

Heb je dat ook wel eens: je bidt ergens voor, je strijdt ergens voor en je bent zo opgebouwd, je weet gewoon dat de doorbraak er is! Alles komt goed... ​Dan komt er een berichtje, een telefoontje: ineens lijkt je geloof helemaal weg te stromen en het probleem, de...

read more

Jouw omgeving, jouw bediening

Onlangs sprak ik met een bewogen man. Hij vertelde dat hij zou willen stoppen met werken, om voltijds voor de Heer te gaan werken. 'Er is zoveel nood en mensen moeten het evangelie van Gods liefde toch horen', zei hij. We raakten verder aan de praat over zijn job,...

read more

Vasten verbreekt jukken

​We zijn het jaar gestart met een week van vasten en gebed. Daar is veel uitgekomen, waarover later wat meer. Nu wil ik je graag uitdagen naar de twee opnames waar ik over vasten spreekt, te luisteren. Het zal je zó bemoedigen, en je hart zó laten branden, dat je...

read more